Zbyněk Klinger navštívil s evangeliem domorodou komunitu Waspam

Zbyněk se účastnil 7 denního výjezdu misie Bridge to Grace Ministries. Tato misie slouží Ježíši Kristu v Nikaragui od roku 2015, a její hlavní služba je zaměřená na děti miskito v oblasti řeky Coco. Konkrétně v oblasti komunity Waspam a blízkých komunit od Waspamu směrem ke Karibskému pobřeží, kde se Coco vlévá do moře. V této oblasti navštěvuje misie komunity i na honduraské straně řeky Coco.

Do Waspamu vyjel tým z Managui ve dvou terénních autech. Cesta trvala 15 hodin. Kamión s potravinami a materiální pomocí vyjel už o den dříve. Tým byl mezinárodní, misie se zúčastnili sourozenci z USA a z Nikaragui. Původ sourozenců byl však hodně různorodý. V týmu byli i Ukrajinci, Rusové, bratr z Moldávie, z Kuby, Miskito, Nikaragujci a Zbyněk z Čech. Ve Waspamu se k týmu ještě přidali další lidé.

Zbyněk s bratrem z Moldávie

Ve Waspamu si tým odpočinul a pak sloužil ve dvou okolních komunitách. Další den se naložil veškerý náklad na loď. Nákladu bylo tolik, že bylo zapotřebí pronajmout ještě jednu loď. Jelo se pět hodin po řece Coco do základního tábora v komunitě Sawa, kde má misie BtGM zázemí. Odtamtud pak každý den pluli misionáři po řece a navštěvovali různé komunity na obou březích řeky. Tedy na břehu Nikaragui i Hondurasu. Každý den začínal společnou modlitbou a krátkým biblickým vyučováním. Pak se jelo do komunit. Program zaměřený na děti byl jasně, pevně stanovený. Po příjezdu do komunity, když se seběhli a shromáždili děti i dospělí, začal program společnou modlitbou, kdy děti i dospělí poklekli a modlili se k Ježíši v jazyce miskito. Pak následovaly písně o Ježíši v jazyce miskito, pak byla scénka, jak na Ježíše byly vloženy všecky naše hříchy, nemoci a prokletí (v jazyce miskito). Mezitím někteří z týmu postavili trampolínu pro děti a vynesli z lodě pytle s materiální pomocí. Pak se misionáři rozdělili do skupin a měli hry s dětmi. Dospělým se sloužilo krátkým evangelizačním poselstvím a dostávali materiální pomoc. Během dne se takto navštívily až čtyři komunity a ve všech byl stejný program. V posledních komunitách navečer se vždy promítal film Ježíš v jazyce miskito. Po filmu byla modlitba k přijetí Pána Ježíše Spasitele.

Služba dětem

Zbyněk pomáhal, kde byla potřeba, a když misionáři měli jejich program, navštěvoval mezitím lidi v domech, modlil se za nemocné, rozdával USB s biblickým audio vyučováním a kázáním španělsko-miskito a také i s Novým zákonem v miskito. Někteří lidé se se Zbyňkem modlili a odevzdali své životy Kristu. Během pěti dní navštívil tým 15 miskito komunit. Děti byly nadšené a dospělí také.

USB přehrávač

Zbyněk byl moc rád, že se k misii BtGM mohl připojit a zúčastnit se misijního výjezdu do tak vzdálené a nesnadno dostupné oblasti. A mohl navštívit komunity, do kterých by se jinak obtížně dostával. Zbyňkovi se práce misijního týmu líbila, viděl, že to žehná děti i dospělé. Misie BtGM je zaměřená na zvěstování Ježíše Krista. Jak sami vyznávají, jejich misie není o jídle a oblečení, ale o Ježíši. Jsme vděční, že jsme se v tomto výjezdu k této misii mohli připojit.

Také v zázemí u nás doma všechno proběhlo v pořádku. Děkujeme za modlitby. V dubnu pomalu začneme zjišťovat, jaké jsou potřeba dokumenty, změny a termíny k podání žádosti o prodloužení našeho pobytu tady v Nikaragui. Žádost musíme podat letos začátkem června, v červenci nám končí trvalý pobyt. Také bychom rádi letos přijeli na krátkou návštěvu Čech, bude to záležet i právě na vyřízení dokumentů. A ještě verš, který Zbyňka na misii provázel:

Lid, který není můj, povolám za svůj lid a Nemilovanou nazvu Milovanou, a kde bylo řečeno: Vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého.

v lásce a víře vaši                                                     

Klingerovi

Službu Klingerových můžete finančně podpořit na našem účtu 577409193/0300 s var. symbolem 2200, nebo pomocí portálu Darujme.cz na této stránce

Poslední zprávy od Klingerových: