Jirka Dohnal vychovává nové kazatele

Jirka a Katka Dohnalovi

Letos v lednu jsem začal vyučovat ve sboru EPC v Pule kurz pro vedoucí. Léta jsem tento kurz vyučoval na naší biblické škole KS Praha a kdysi jsem ho vyučoval i tady u nás v Rovinji. A nyní se ukazuje potřeba nových vedoucích v pulském sboru. Pastor Danijel a starší mě o to požádali. Kurz bude trvat až do podzimu, protože přes léto je pauza. Tentokrát jsem tento kurz upravil, takže není výlučně pro vedoucí skupinek, ale pro vedoucí obecně. Protože každý křesťan je v podstatě vedoucí. Tedy, měl by být. Je jen otázka, koho vede. My manželé, vedeme své manželky a své děti, manželky vedou domácnost a spolupodílí se na vedení dětí, jsme-li šéfové firem pak vedeme své zaměstnance, pastoři vedou staršovstvo a sbor, vedoucí týmů, své týmy a rozhodně každý z nás máme vést lidi ke Kristu. Tak jsem tento kurz pojal, takže na něj chodí i mladí muži a ženy, kteří nevedou skupinku, ale buď čerstvě vstoupili do manželství, nebo to plánují. A když se o tomto kurzu dozvěděli někteří lidé z našeho sboru v Rovinji, hned začali volat po tom, abych to rozjel u u nás. Takže jakmile skončí kurz pro kazatele (BŠ Berea), který tady v Rovinji běží už od března a na který chodí lidé i z Puly a Poreče, tak budeme pokračovat kurzem pro vedoucí.

Biblická škola Berea je velmi oblíbená. Je tak oblíbená, že její účastníci chtějí, aby pokračovala i přes léto, přes sezónu. A takového něco se stalo poprvé za těch 28 let, co jsme tady. Přes léto vždycky takovéto aktivity utichly. Sbor přešel do režimu: bohoslužby v neděli a domácí skupinka, „pokud to vyjde.“ Takže mě ten zájem mile překvapil a povzbudil. Ovoce této školy je vidět a cítit. Každý student už několikrát kázal ve svém sboru. U nás ve sboru v Rovinji káže třetina lidí. A jak skvěle! Dokonce kážou i lidé, kteří byli přesvědčeni, že nikdy kázat nebudou, protože si mysleli, že to není jejich služba. A na kurz se přihlásili jen proto, aby se naučili studovat Písmo a správně ho vykládat. A taky proto, že jsem jim slíbil, že pokud mají trému veřejně mluvit, že na Bereji je té trémy zbavím a vystavím jim na to záruční list. No a dnes tito lidé kážou bez trémy a jejich kázání jsou jedna báseň… Asi chceš vědět, jak jsem je zbavil té trémy, že? No, ve skutečnosti jsem je trémy nezbavil já, ale Pán. A ani si toho nevšimli. Najednou byla pryč. Tak jako se z našeho života vytratí strach z lidí, závislost na jejich hodnocení a jiné čertovské benefity, když se upneme na toho Jediného, na jehož úsudku o nás záleží a jehož úsudek známe.

V březnu jsme měli opět lokální pastorálku, kde byl poprvé i nově ustanovený pastor druhého pulského sboru Hosana. Během péče o sbory na Istrii a služby vyhořelým jsem si uvědomil, že pokud nemá docházet ke krizím, je potřeba, abychom my – oblastní presbyteři uměli správně pečovat o pastýře v naší oblasti. A to jak pastýřsky tak jako supervizoři. Tím se teď zabývám, přípravou, řekněme příručky pro presbytery, jak pastýřsky pečovat o pastory a jejich rodiny a jak být supervizor jejich služby, aniž by to prožívali jako dusivý, spoutávající, policejní dohled. Tím se zamezí krizím a vyhořením mnohých. Doufám, že ten text budu mít nahrubo hotov do Vánoc a pak to budu moci předložit na presbyteriu jako návrh.

Káťa a já máme na srdci mladé manželské páry u nás ve sboru, ale i v ostatních sborech. Děje se, že nás spontánně sami vyhledávají a chtějí naši službu. Vidíme zde velkou potřebu a cítíme naléhavost této služby. Náš sbor v Rovinji pěkně frčí, Duch vane a my jsme v pohybu, ale máme-li růst dlouhodobě, nejen pár let a pak se zase ztenčit, musíme se věnovat jak mladým, kteří chtějí navázat známost, tak manželským párům, tak i vyučování jak vychovávat děti. Protože kvalitní rodiny jsou základ dlouhodobého růstu sboru. Takže spolu s Goranem, pastorem sboru, promýšlíme, jak tuto službu uvést do praxe.

V červnu jsme měli společně s EPC Pula společné křty na kterých kázala naše Terezka. A její slovo bylo skvělé. Bylo to její asi páté kázání a kdyby to člověk nevěděl, myslel by si, že už káže léta. Andrej a Terezka jsou pro mladé velkým povzbuzením a inspirací. Pán jim otevírá dveře ke službě mladým tady na Istrii, kde slouží jako vedoucí mládeže (kromě toho, že vedou domácí skupinku, oba kážou a Andrej je jeden ze starších sboru). Na podzim by měli společně sloužit mládeži v KS Praha.

29.06.-03.07. jsme byli já, Káťa, Terezka a Andrej v Praze na Křesťanské konferenci. Moc jsme si to užili. Všichni řečníci byli výborní. Chvály úžasné. Bylo pro nás velmi povzbudivé být mezi tolika po Bohu hladovějícími lidmi. Setkal jsem se tam s desítkami bratrů a sester které jsem dlouhá léta neviděl a se kterými mě pojí spousta společně strávených let. Já a Káťa jsme taky měli tu výsadu na konferenci sloužit slovem i modlitbou. Já jsem kázal o tom, „jak hořet a přitom nevyhořet“ a pak jsem měl seminář o tom, jak poznat, kdy doutnám (nebo někdo druhý) a kdy už hořím, mluvil jsem o symptomech a jak poskytnou první pomoc. Bohužel se tento seminář nahrál jen ze dvou třetin. Káťa měla seminář, jak pomoci vyhořelému manželovi a vlastně i sobě. Nahrávky jsou k dispozici na info@kmspraha.cz

Co se týče mého zdraví, cítím se dobře. Řekl bych, čím dál lépe. Další kontrola mě čeká někdy v září.

Milovaní, jsme vám vděčni za roky modliteb a podpory. Vážíme si toho. Stali jste se tak součástí Božího díla tady v Chorvatsku. Na všem, co tady Pán skrze nás a nyní i skrze naše děti vykonal a koná, máte svůj podíl. A my vám děkujeme a žehnáme vám vším dobrým v Hospodinu!

Jirka a Káťa Dohnalovi

Poslední zprávy od Dohnalů: